fbpx

המצב הכלכלי
המצב החברתי


מדד הקואליציות

ימין-חרדים, 63.4 ברית האחים, 58.9 רק-לא-ביבי, 61.2 ברית עם חרדים, 61.8 ימין-חרדים, 65 ברית האחים, 53 רק-לא-ביבי, 55 ברית עם חרדים, 49 ימין-חרדים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 65 ימין-חרדים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 66 ימין-חרדים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 66.3 ימין-חרדים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 66.6 ימין-חרדים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 66 ימין-חרדים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 66.1 ימין-חרדים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 66 ימין-חרדים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 65 ימין-חרדים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 65.6 ימין-חרדים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 68 ימין-חרדים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 68.3 ימין-חרדים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 68 ימין-חרדים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 66.7 ימין-חרדים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 67 ימין-חרדים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 66.9 ימין-חרדים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 66.8 ימין-חרדים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 66.8 ימין-חרדים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 66.5 ימין-חרדים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 62.6 ימין-חרדים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 59.7 ימין-חרדים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 58.2 ימין-חרדים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 56.8 ימין-חרדים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 56.3 ימין-חרדים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 57 ימין-חרדים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 56.8 ימין-חרדים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 56.3 ימין-חרדים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 56.5 ימין-חרדים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 56.7 ימין-חרדים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 57.5 ימין-חרדים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 57.6 ימין-חרדים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 60.5 ימין-חרדים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ימין-חרדים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ימין-חרדים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ימין-חרדים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.2 ימין-חרדים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 57.3 ימין-חרדים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 57.5 ימין-חרדים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 57.8 ימין-חרדים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 57.9 ימין-חרדים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 61 ימין-חרדים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 60.5 ימין-חרדים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 ימין-חרדים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 ימין-חרדים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 60 ימין-חרדים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 59.7 ימין-חרדים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ימין-חרדים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 58.7 ימין-חרדים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 61.6 ימין-חרדים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 62 ימין-חרדים תאריך: 07/03/2021 מספר מנדטים: 60 ימין-חרדים תאריך: 09/03/2021 מספר מנדטים: 60.3 ימין-חרדים תאריך: 10/03/2021 מספר מנדטים: 60.3 ימין-חרדים תאריך: 11/03/2021 מספר מנדטים: 62.6 ימין-חרדים תאריך: 12/03/2021 מספר מנדטים: 62.8 ימין-חרדים תאריך: 15/03/2021 מספר מנדטים: 62.7 ימין-חרדים תאריך: 16/03/2021 מספר מנדטים: 61.6 ימין-חרדים תאריך: 18/03/2021 מספר מנדטים: 63.3 ימין-חרדים תאריך: 19/03/2021 מספר מנדטים: 63.4 ברית האחים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 53 ברית האחים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 54.5 ברית האחים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 53.4 ברית האחים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 53.6 ברית האחים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 53.8 ברית האחים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54.9 ברית האחים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54.9 ברית האחים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 56.5 ברית האחים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית האחים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 58.3 ברית האחים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 57.5 ברית האחים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 57.1 ברית האחים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 60.4 ברית האחים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 60.4 ברית האחים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 60.5 ברית האחים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 59.2 ברית האחים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 60.1 ברית האחים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 60.8 ברית האחים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 60.9 ברית האחים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 61 ברית האחים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 61.2 ברית האחים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 60.9 ברית האחים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 60.7 ברית האחים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 61 ברית האחים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 59.6 ברית האחים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 59.4 ברית האחים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית האחים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ברית האחים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 59.7 ברית האחים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 58.6 ברית האחים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 59.5 ברית האחים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 59.5 ברית האחים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 58.6 ברית האחים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית האחים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ברית האחים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 58.2 ברית האחים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 59.7 ברית האחים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 60.6 ברית האחים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 63.8 ברית האחים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 63.5 ברית האחים תאריך: 07/03/2021 מספר מנדטים: 62 ברית האחים תאריך: 09/03/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית האחים תאריך: 10/03/2021 מספר מנדטים: 61.7 ברית האחים תאריך: 11/03/2021 מספר מנדטים: 63.8 ברית האחים תאריך: 12/03/2021 מספר מנדטים: 63.1 ברית האחים תאריך: 15/03/2021 מספר מנדטים: 62.5 ברית האחים תאריך: 16/03/2021 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 18/03/2021 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 19/03/2021 מספר מנדטים: 58.9 רק-לא-ביבי תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 55 רק-לא-ביבי תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 54.1 רק-לא-ביבי תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 53.7 רק-לא-ביבי תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 54.7 רק-לא-ביבי תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 55 רק-לא-ביבי תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 54.6 רק-לא-ביבי תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 54.4 רק-לא-ביבי תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 54.2 רק-לא-ביבי תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 52 רק-לא-ביבי תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 51.6 רק-לא-ביבי תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 52 רק-לא-ביבי תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 53.2 רק-לא-ביבי תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 53 רק-לא-ביבי תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 53.1 רק-לא-ביבי תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 53.2 רק-לא-ביבי תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 53.2 רק-לא-ביבי תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 53.5 רק-לא-ביבי תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 57.4 רק-לא-ביבי תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 60.7 רק-לא-ביבי תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 61.9 רק-לא-ביבי תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 רק-לא-ביבי תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 63.1 רק-לא-ביבי תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 62.9 רק-לא-ביבי תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 63.1 רק-לא-ביבי תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 63.3 רק-לא-ביבי תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 רק-לא-ביבי תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 64 רק-לא-ביבי תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 63.7 רק-לא-ביבי תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 62.2 רק-לא-ביבי תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 62.2 רק-לא-ביבי תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 61.6 רק-לא-ביבי תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 61.6 רק-לא-ביבי תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 64.5 רק-לא-ביבי תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 63.7 רק-לא-ביבי תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 63.3 רק-לא-ביבי תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 62.2 רק-לא-ביבי תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 61.9 רק-לא-ביבי תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 62.8 רק-לא-ביבי תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 רק-לא-ביבי תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 62.6 רק-לא-ביבי תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 62.3 רק-לא-ביבי תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 61.3 רק-לא-ביבי תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 60.6 רק-לא-ביבי תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 60.3 רק-לא-ביבי תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 רק-לא-ביבי תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 רק-לא-ביבי תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 61 רק-לא-ביבי תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 60.9 רק-לא-ביבי תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 61.5 רק-לא-ביבי תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 61.9 רק-לא-ביבי תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 61.5 רק-לא-ביבי תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 62 רק-לא-ביבי תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 64.1 רק-לא-ביבי תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 64.9 רק-לא-ביבי תאריך: 07/03/2021 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 09/03/2021 מספר מנדטים: 63.1 רק-לא-ביבי תאריך: 10/03/2021 מספר מנדטים: 62.4 רק-לא-ביבי תאריך: 11/03/2021 מספר מנדטים: 64.4 רק-לא-ביבי תאריך: 12/03/2021 מספר מנדטים: 63.9 רק-לא-ביבי תאריך: 15/03/2021 מספר מנדטים: 63 רק-לא-ביבי תאריך: 16/03/2021 מספר מנדטים: 61.2 רק-לא-ביבי תאריך: 18/03/2021 מספר מנדטים: 61.4 רק-לא-ביבי תאריך: 19/03/2021 מספר מנדטים: 61.2 ברית עם חרדים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 49 ברית עם חרדים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 51.1 ברית עם חרדים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 50.3 ברית עם חרדים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 51 ברית עם חרדים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 52.1 ברית עם חרדים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 53.5 ברית עם חרדים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 53.7 ברית עם חרדים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 56 ברית עם חרדים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 56.5 ברית עם חרדים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 55.7 ברית עם חרדים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 54 ברית עם חרדים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 56.3 ברית עם חרדים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 55.7 ברית עם חרדים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 54.3 ברית עם חרדים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 55 ברית עם חרדים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 55.5 ברית עם חרדים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 56 ברית עם חרדים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 56.6 ברית עם חרדים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 57 ברית עם חרדים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 56.5 ברית עם חרדים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 56.2 ברית עם חרדים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 56 ברית עם חרדים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית עם חרדים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 55.4 ברית עם חרדים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 55.3 ברית עם חרדים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 59.7 ברית עם חרדים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 63.5 ברית עם חרדים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 63.7 ברית עם חרדים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 62.9 ברית עם חרדים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 62.7 ברית עם חרדים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 62.9 ברית עם חרדים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 ברית עם חרדים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 ברית עם חרדים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 61.3 ברית עם חרדים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 60.1 ברית עם חרדים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית עם חרדים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 60 ברית עם חרדים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 60.5 ברית עם חרדים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 60 ברית עם חרדים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 61.6 ברית עם חרדים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית עם חרדים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 58 ברית עם חרדים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 57.5 ברית עם חרדים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 57.9 ברית עם חרדים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 58.2 ברית עם חרדים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 59 ברית עם חרדים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ברית עם חרדים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 59.4 ברית עם חרדים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 62.6 ברית עם חרדים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 ברית עם חרדים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 61.9 ברית עם חרדים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 ברית עם חרדים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 61.6 ברית עם חרדים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 61.7 ברית עם חרדים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית עם חרדים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 62.3 ברית עם חרדים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 62.7 ברית עם חרדים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 61.9 ברית עם חרדים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית עם חרדים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית עם חרדים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 61.7 ברית עם חרדים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 62.3 ברית עם חרדים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 65.1 ברית עם חרדים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 65 ברית עם חרדים תאריך: 07/03/2021 מספר מנדטים: 63.1 ברית עם חרדים תאריך: 09/03/2021 מספר מנדטים: 63 ברית עם חרדים תאריך: 10/03/2021 מספר מנדטים: 62.5 ברית עם חרדים תאריך: 11/03/2021 מספר מנדטים: 64.7 ברית עם חרדים תאריך: 12/03/2021 מספר מנדטים: 64.3 ברית עם חרדים תאריך: 15/03/2021 מספר מנדטים: 63.8 ברית עם חרדים תאריך: 16/03/2021 מספר מנדטים: 62.1 ברית עם חרדים תאריך: 18/03/2021 מספר מנדטים: 62.5 ברית עם חרדים תאריך: 19/03/2021 מספר מנדטים: 61.8 45 50 55 60 65 70 Oct Jan Apr תאריך הסקר מנדטים קואליציות ‫ימין-חרדים (הליכוד, ימינה, הציונות הדתית, שס, יהדות התורה, רע"מ) ‫רק-לא-ביבי (כחול לבן, יש עתיד, תקווה חדשה, ישראל ביתנו, מרצ, עבודה, המשותפת, המפלגה הכלכלית, רע"מ)* ‫ברית עם חרדים (תקווה חדשה, הציונות הדתית, ימינה, שס, יהדות התורה, יש עתיד, רע"מ) ‫ברית האחים (ימינה, תקווה חדשה, כחול לבן, יש עתיד, ישראל ביתנו, עבודה, המפלגה הכלכלית, רע"מ)* ארבע קואליציות: לפי ממוצע משוקלל של סקרי כל כלי התקשורת ‫*עד ל-4 בפברואר, גם מפלגת הישראלים של רון חולדאי חושבה בקואליציה זו.


הכרעה בבחירות מושגת באמצעות הרכבת קואליציה של מספר מפלגות, הנושאות יחדיו בנטל השלטון. הרכב הקואליציות נקבע על ידי תוצאות הבחירות, והאפשרויות שנוצרות בעקבותיהן, וכפופות להסכמות פוליטיות ואידיאולוגיות. בעמוד זה תוכלו לראות ארבע קואליציות אפשריות ואת סיכום ממוצע המושבים שהן מקבלות על פני זמן. מספר המושבים נקבע בשקלול של כלל הסקרים המתפרסמים בכלי התקשורת, ובהתייחס למועד הסקר, למספר המשתתפים בו ולנתונים נוספים. שימו לב שקו המדד איננו מייצג מספרים כפי שהם מופיעים בסקרים, אלא את הממוצע המשתנה מסקר לסקר.

מכיוון שהאפשרות להרכבת קואליציה היא המפתח החשוב ביותר בזירה הפוליטית בישראל, במדד זה יש בכדי להצביע על התסריטים הריאליים יותר (ופחות) להרכבת צירופים שלטוניים לאחר הבחירות. כמובן, שהתחשיב המספרי אינו המשתנה הקובע היחיד. לצדו עומדים גם שיקולים אידיאולוגיים, חישובים פוליטיים ובריתות ארוכות טווח, העדפות הבוחרים של כל מפלגה ושיקולים אישיים של העוסקים במלאכת ההרכבה. בשלב זה של המרוץ, אנחנו מציגים, כאמור, ארבע אפשרויות לקואליציות שונות שההיתכנות הפוליטית שלהם אינה מופרכת.

כדי לראות את הממוצע הנע לכל מפלגה בנפרד, ראו את מדד המפלגות. כדי לראות את כל הסקרים המשמשים לחישוב הממוצע, הקליקו כאן.


הקליקו על הכותרת כדי לעזור לנו לכוון את ״המדחום הפוליטי״ של ישראל (התוצאות משוקללות על פי מפתח פוליטי כדי לייצג בקירוב את עמדת הציבור הישראלי)
12/08/2022עם בחירות בפתח - קיבלנו שר אוצר נדיב ביותר יהודה שרוני, מעריב
זהירות, פטור מוויזה הודיה כריש-חזוני, מקור ראשון
יש בישראל חילונים יהודים הגר להב, Ynet
לאופוזיציה בחרתנו: כשמרצ מתייאשת מלשלוט עירית לינור, ישראל היום
המקרה המוזר של הכלב זילי רועי שרון, כאן חדשות
המנצחים והמפסידים האמיתיים של הפריימריז דפנה ליאל, N12
הזרם הביביסטי השתלט על סיעת הליכוד יוסי ורטר, הארץ
שורה תחתונה - תכינו בייביסטר: יפה בן דויד בריאיון שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות
כביש 6: אין לנו דרך לדעת אם קיבלנו תמורה טובה יונתן סורוצקין, ישראל היום
חמאס מציג: סדר עדיפויות חדש בעזה ובגדה המערבית אבי יששכרוף, Ynet
מפלגה מושבים בכנסת סקר אחרון
(2022-08-12)
ממוצע המדד
הליכוד 30 33 34.1
יהדות התורה 7 7 6.8
ש"ס 9 9 8.3
הרוח הציונית 7 4 1.6
כחול לבן 8 10 11.6
יש עתיד 17 25 22.9
המשותפת 6 6 5.9
ישראל ביתנו 7 5 5.2
מרצ 6 0 3.8
עבודה 7 7 5.3
הציונות הדתית 6 10 10.4
רע"מ 4 4 4.2