fbpx

הצטרפו ונסו לחזות את תוצאות הבחירות

theMadad.com הממוצע של תחזיות הגולשים: מתעדכן בכל פעם שנוספת תחזית 29.8 הליכוד 15.5 תקווה חדשה 9.4 ימינה 2.9 הציונות הדתית 7.4 יהדות התורה 8 שס 6.3 ישראל ביתנו 3 כחול לבן 15.3 יש עתיד 5 מרצ 5.1 הישראלים 11.2 המשותפת 1.2 אחר

מדד הקואליציות

ימין-חרדים, 57.8 ברית האחים, 59.4 רק-לא-ביבי, 62.3 מרכז-שמאל, 35 ימין בלי ליכוד, 52.2 ימין-חרדים, 63.4 ברית האחים, 55.5 רק-לא-ביבי, 56.7 מרכז-שמאל, 43 ימין בלי ליכוד, 41.1 ימין-חרדים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 63.4 ימין-חרדים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 63.7 ימין-חרדים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 64.5 ימין-חרדים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 64.9 ימין-חרדים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 66.1 ימין-חרדים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 66.2 ימין-חרדים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 66.2 ימין-חרדים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 65.8 ימין-חרדים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 65.6 ימין-חרדים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 65.6 ימין-חרדים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 66.6 ימין-חרדים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 66.9 ימין-חרדים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 66.8 ימין-חרדים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 67 ימין-חרדים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 67.5 ימין-חרדים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 67.2 ימין-חרדים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 67 ימין-חרדים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 67 ימין-חרדים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 67 ימין-חרדים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 ימין-חרדים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 63.1 ימין-חרדים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 62.4 ימין-חרדים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 61.6 ימין-חרדים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 60.5 ימין-חרדים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 59.4 ימין-חרדים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 59.2 ימין-חרדים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 59.2 ימין-חרדים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 58.2 ימין-חרדים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 57.6 ימין-חרדים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 57.1 ימין-חרדים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 56.8 ימין-חרדים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 56.7 ימין-חרדים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 56.8 ימין-חרדים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 57 ימין-חרדים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 57.1 ימין-חרדים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 57 ימין-חרדים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 57.4 ימין-חרדים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 57.8 ברית האחים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 55.5 ברית האחים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית האחים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 54.3 ברית האחים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 54.3 ברית האחים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 54.7 ברית האחים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54.2 ברית האחים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54.3 ברית האחים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 55.5 ברית האחים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 56.2 ברית האחים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 56.3 ברית האחים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 57.2 ברית האחים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 56.7 ברית האחים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 57.1 ברית האחים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 57.3 ברית האחים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 56.7 ברית האחים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 57.3 ברית האחים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 57.8 ברית האחים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 58.2 ברית האחים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 57.5 ברית האחים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 58.1 ברית האחים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 57.8 ברית האחים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 59.6 ברית האחים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 59.5 ברית האחים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 59.5 ברית האחים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 60.1 ברית האחים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 60.2 ברית האחים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 60.2 ברית האחים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 60.7 ברית האחים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 60.7 ברית האחים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית האחים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית האחים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 60.5 ברית האחים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 59.5 ברית האחים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 59.4 רק-לא-ביבי תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 56.7 רק-לא-ביבי תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 56.5 רק-לא-ביבי תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 55.6 רק-לא-ביבי תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 55.3 רק-לא-ביבי תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 55 רק-לא-ביבי תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54.1 רק-לא-ביבי תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 53.9 רק-לא-ביבי תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 54.3 רק-לא-ביבי תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 54.4 רק-לא-ביבי תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 54.8 רק-לא-ביבי תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 54.6 רק-לא-ביבי תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 54.3 רק-לא-ביבי תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 54.2 רק-לא-ביבי תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 53.4 רק-לא-ביבי תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 53.1 רק-לא-ביבי תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 53.2 רק-לא-ביבי תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 53 רק-לא-ביבי תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 52.5 רק-לא-ביבי תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 52.9 רק-לא-ביבי תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 53.1 רק-לא-ביבי תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 53 רק-לא-ביבי תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 53 רק-לא-ביבי תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 56.6 רק-לא-ביבי תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 57.5 רק-לא-ביבי תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 58.2 רק-לא-ביבי תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 59.1 רק-לא-ביבי תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 60.1 רק-לא-ביבי תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 61.2 רק-לא-ביבי תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 61.3 רק-לא-ביבי תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 62.5 רק-לא-ביבי תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 62.9 רק-לא-ביבי תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 62.9 רק-לא-ביבי תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 63.5 רק-לא-ביבי תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 63.7 רק-לא-ביבי תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 63.6 רק-לא-ביבי תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 63.1 רק-לא-ביבי תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 62.5 רק-לא-ביבי תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 62.3 מרכז-שמאל תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 43 מרכז-שמאל תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 42.7 מרכז-שמאל תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 41.1 מרכז-שמאל תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 40.8 מרכז-שמאל תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 40.9 מרכז-שמאל תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 39.8 מרכז-שמאל תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 39.7 מרכז-שמאל תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 40.5 מרכז-שמאל תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 40.5 מרכז-שמאל תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 40.1 מרכז-שמאל תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 40.8 מרכז-שמאל תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 41.1 מרכז-שמאל תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 41.2 מרכז-שמאל תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 41.3 מרכז-שמאל תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 41.7 מרכז-שמאל תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 41.6 מרכז-שמאל תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 41.2 מרכז-שמאל תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 41 מרכז-שמאל תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 41.3 מרכז-שמאל תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 41.4 מרכז-שמאל תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 40.7 מרכז-שמאל תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 41 מרכז-שמאל תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 41.5 מרכז-שמאל תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 41.4 מרכז-שמאל תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 41.4 מרכז-שמאל תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 39 מרכז-שמאל תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 37.7 מרכז-שמאל תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 37.1 מרכז-שמאל תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 36.1 מרכז-שמאל תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 35.6 מרכז-שמאל תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 34.9 מרכז-שמאל תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 34.3 מרכז-שמאל תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 34.3 מרכז-שמאל תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 33.4 מרכז-שמאל תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 33.1 מרכז-שמאל תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 32.6 מרכז-שמאל תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 33.3 מרכז-שמאל תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 33.3 מרכז-שמאל תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 33.9 מרכז-שמאל תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 34.4 מרכז-שמאל תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 34.3 מרכז-שמאל תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 34.5 מרכז-שמאל תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 35 מרכז-שמאל תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 34.5 מרכז-שמאל תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 35 ימין בלי ליכוד תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 41.1 ימין בלי ליכוד תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 41.4 ימין בלי ליכוד תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 41.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 42.4 ימין בלי ליכוד תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 43 ימין בלי ליכוד תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 43.7 ימין בלי ליכוד תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 43.9 ימין בלי ליכוד תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 44.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 45.3 ימין בלי ליכוד תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 45.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 46.2 ימין בלי ליכוד תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 46.2 ימין בלי ליכוד תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 45.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 45.9 ימין בלי ליכוד תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 45.3 ימין בלי ליכוד תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 45.2 ימין בלי ליכוד תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 45.5 ימין בלי ליכוד תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 45.5 ימין בלי ליכוד תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 45.9 ימין בלי ליכוד תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 46 ימין בלי ליכוד תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 46 ימין בלי ליכוד תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 45.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 45.7 ימין בלי ליכוד תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 45.5 ימין בלי ליכוד תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 45.6 ימין בלי ליכוד תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 49.4 ימין בלי ליכוד תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 50.4 ימין בלי ליכוד תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 50.9 ימין בלי ליכוד תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 52 ימין בלי ליכוד תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 52.7 ימין בלי ליכוד תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 53.4 ימין בלי ליכוד תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 53.7 ימין בלי ליכוד תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 53.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 54.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 55.3 ימין בלי ליכוד תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 55.6 ימין בלי ליכוד תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 54.7 ימין בלי ליכוד תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 54.5 ימין בלי ליכוד תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 54.4 ימין בלי ליכוד תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 53.7 ימין בלי ליכוד תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 53.9 ימין בלי ליכוד תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 53.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 53.2 ימין בלי ליכוד תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 52.8 ימין בלי ליכוד תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 52.2 30 40 50 60 70 Sep Oct Nov Dec Jan Feb תאריך הסקר מנדטים קואליציות ‫ימין-חרדים (הליכוד, ימינה, הציונות הדתית, שס, יהדות התורה) ‫ברית האחים (ימינה, תקווה חדשה, כחול לבן, יש עתיד, ישראל ביתנו, הישראלים) ‫רק-לא-ביבי (כחול לבן, יש עתיד, תקווה חדשה, ישראל ביתנו, מרצ, הישראלים, המשותפת) ‫ימין בלי ליכוד (תקווה חדשה, הציונות הדתית, ימינה, שס, יהדות התורה, ישראל ביתנו) ‫מרכז-שמאל (כחול לבן, יש עתיד, ישראל ביתנו, מרצ, הישראלים) חמש קואליציות: לפי ממוצע משוקלל של סקרי כל כלי התקשורת


הכרעה בבחירות מושגת באמצעות הרכבת קואליציה של מספר מפלגות, הנושאות יחדיו בנטל השלטון. הרכב הקואליציות נקבע על ידי תוצאות הבחירות, והאפשרויות שנוצרות בעקבותיהן, וכפופות להסכמות פוליטיות ואידיאולוגיות. בעמוד זה תוכלו לראות ארבע קואליציות אפשריות ואת סיכום ממוצע המושבים שהן מקבלות על פני זמן. מספר המושבים נקבע בשקלול של כלל הסקרים המתפרסמים בכלי התקשורת, ובהתייחס למועד הסקר, למספר המשתתפים בו ולנתונים נוספים. שימו לב שקו המדד איננו מייצג מספרים כפי שהם מופיעים בסקרים, אלא את הממוצע המשתנה מסקר לסקר.

מכיוון שהאפשרות להרכבת קואליציה היא המפתח החשוב ביותר בזירה הפוליטית בישראל, במדד זה יש בכדי להצביע על התסריטים הריאליים יותר (ופחות) להרכבת צירופים שלטוניים לאחר הבחירות. כמובן, שהתחשיב המספרי אינו המשתנה הקובע היחיד. לצדו עומדים גם שיקולים אידיאולוגיים, חישובים פוליטיים ובריתות ארוכות טווח, העדפות הבוחרים של כל מפלגה ושיקולים אישיים של העוסקים במלאכת ההרכבה. בשלב זה של המרוץ, אנחנו מציגים, כאמור, ארבע אפשרויות לקואליציות שונות שההיתכנות הפוליטית שלהם אינה מופרכת.

כדי לראות את הממוצע הנע לכל מפלגה בנפרד, ראו את מדד המפלגות. כדי לראות את כל הסקרים המשמשים לחישוב הממוצע, הקליקו כאן.