fbpx
בואו להשתתף בתחרות לחיזוי תוצאות הבחירות של כאן חדשות בשיתוף אתר המדד. מטרת התחרות היא לבדוק את רמת הדיוק של חוכמת ההמונים בתהליך הפוליטי, מול הדיוק של הסקרים והפרשנים הפוליטיים. כחלק מהתחרות, הגולשים יוכלו לחזות ולשפר את תחזיתם כל הזמן – עד יום לפני הבחירות.

theMadad.com הממוצע של תחזיות הגולשים: מתעדכן בכל פעם שנוספת תחזית 29.8 הליכוד 12.6 תקווה חדשה 10.2 ימינה 4 הציונות הדתית 7.1 יהדות התורה 8 שס 7.1 ישראל ביתנו 3.3 כחול לבן 18.3 יש עתיד 4 מרצ 2.2 הישראלים 9.2 המשותפת 2.5 אחר


איך משתתפים? אחרי תהליך רישום קצר, המאפשר לאנשי המדד לנהל את המעבר והמחקר אחר כלל התשובות, תתבקשו למלא טבלה עם מספר המנדטים שאתם חוזים לכל מפלגה. את הטבלה ניתן למלא כל יום, כשהמטרה פשוטה – לדייק כמה שאפשר בתחזית המנדטים, לעשות את זה כמה שיותר מוקדם וכמה שיותר פעמים.

המפלגות: מה אומר הסקר האחרון ומה אומר הממוצע המשוקלל של כל הסקרים

מפלגה סקר אחרון ממוצע המדד שינוי ב-% מ-1 בינואר
הליכוד3029.7 0.3%
תקווה חדשה10 9.4 -33.1%
ימינה1010.1 -18.1%
הציונות הדתית5 4.9 Inf
יש עתיד1818.7 0.9%
כחול לבן4 4.2 12.6%
הישראליםNANA%
ישראל ביתנו6 7.3 6.3%
שס8 7.9 -3.5%
יהדות התורה7 6.9 -11.4%
מרצ4 4.1 -14.6%
המשותפת8 8.4 -19.2%
בכאן חדשות יתארחו עד הבחירות משתתפים בתחרות ויוצגו ממוצע תחזיות הגולשים וממוצע הסקרים, כפי ששוקללו על ידי אתר המדד. זאת בנוסף לממוצעים משוקללים של חמש קואליציות שונות הנסמכות על אפשרויות חיבור שונות בין המפלגות לאחר הבחירות. הנקודות יחולקו לפי נוסחה שקבע פרופסור קמיל פוקס, היועץ המדעי של אתר המדד.

ימין-חרדים, 59.9 ברית האחים, 61.3 רק-לא-ביבי, 62 ברית עם חרדים, 62.8 ימין-חרדים, 65 ברית האחים, 53 רק-לא-ביבי, 55 ברית עם חרדים, 49 ימין-חרדים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 65 ימין-חרדים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 66.1 ימין-חרדים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 66.3 ימין-חרדים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 66.6 ימין-חרדים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 66 ימין-חרדים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 66.1 ימין-חרדים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 66 ימין-חרדים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 65 ימין-חרדים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 65.6 ימין-חרדים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 68.2 ימין-חרדים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 68.3 ימין-חרדים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 68 ימין-חרדים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 66.7 ימין-חרדים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 67.2 ימין-חרדים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 66.9 ימין-חרדים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 66.7 ימין-חרדים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 66.8 ימין-חרדים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 66.5 ימין-חרדים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 62.1 ימין-חרדים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 59.6 ימין-חרדים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 58.2 ימין-חרדים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 57.9 ימין-חרדים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 56.8 ימין-חרדים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 56.3 ימין-חרדים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 56.7 ימין-חרדים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 56.3 ימין-חרדים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 56.5 ימין-חרדים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 56.7 ימין-חרדים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 57.5 ימין-חרדים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 57.6 ימין-חרדים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 58.1 ימין-חרדים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 58.5 ימין-חרדים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ימין-חרדים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 58.8 ימין-חרדים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.1 ימין-חרדים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 57.4 ימין-חרדים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 57.6 ימין-חרדים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 57.9 ימין-חרדים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 57.9 ימין-חרדים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ימין-חרדים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 59.5 ימין-חרדים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 59.7 ימין-חרדים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 ימין-חרדים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 ימין-חרדים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 60 ימין-חרדים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 60.3 ימין-חרדים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 59.7 ימין-חרדים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ימין-חרדים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 58.7 ימין-חרדים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 59.8 ימין-חרדים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 53 ברית האחים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 54.6 ברית האחים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 53.2 ברית האחים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 53.5 ברית האחים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 54 ברית האחים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54.9 ברית האחים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54.9 ברית האחים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 56.4 ברית האחים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 56.8 ברית האחים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 55.7 ברית האחים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 57.9 ברית האחים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 58.4 ברית האחים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 57.1 ברית האחים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 60.5 ברית האחים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 60.4 ברית האחים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 60.6 ברית האחים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 60.1 ברית האחים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 60.2 ברית האחים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 61.1 ברית האחים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 60.9 ברית האחים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 61 ברית האחים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית האחים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 60.9 ברית האחים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 60.7 ברית האחים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית האחים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 56.9 ברית האחים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ברית האחים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.2 ברית האחים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 58.5 ברית האחים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 58.5 ברית האחים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית האחים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ברית האחים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית האחים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 59 ברית האחים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 58.6 ברית האחים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית האחים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 58.8 ברית האחים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 58.3 ברית האחים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית האחים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 58.8 ברית האחים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 58.5 ברית האחים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 58.2 ברית האחים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 58.3 ברית האחים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 59.6 ברית האחים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 60.7 ברית האחים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 62 ברית האחים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 61.3 רק-לא-ביבי תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 55 רק-לא-ביבי תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 53.7 רק-לא-ביבי תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 54.6 רק-לא-ביבי תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 54.7 רק-לא-ביבי תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 55 רק-לא-ביבי תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 54.6 רק-לא-ביבי תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 54.2 רק-לא-ביבי תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 54.3 רק-לא-ביבי תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 54.4 רק-לא-ביבי תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 51.7 רק-לא-ביבי תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 51.6 רק-לא-ביבי תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 52.1 רק-לא-ביבי תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 53.3 רק-לא-ביבי תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 52.9 רק-לא-ביבי תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 53.1 רק-לא-ביבי תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 53.3 רק-לא-ביבי תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 53.2 רק-לא-ביבי תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 53.5 רק-לא-ביבי תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 58.4 רק-לא-ביבי תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 60.7 רק-לא-ביבי תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 61.9 רק-לא-ביבי תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 62.3 רק-לא-ביבי תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 רק-לא-ביבי תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 63.1 רק-לא-ביבי תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 רק-לא-ביבי תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 63.4 רק-לא-ביבי תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 64.1 רק-לא-ביבי תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 64 רק-לא-ביבי תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 63.7 רק-לא-ביבי תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 62.8 רק-לא-ביבי תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 62.2 רק-לא-ביבי תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 61.4 רק-לא-ביבי תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 61.2 רק-לא-ביבי תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 61.8 רק-לא-ביבי תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 62.6 רק-לא-ביבי תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 62.3 רק-לא-ביבי תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 62.2 רק-לא-ביבי תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 רק-לא-ביבי תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 62 רק-לא-ביבי תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 רק-לא-ביבי תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 61.4 רק-לא-ביבי תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 60.9 רק-לא-ביבי תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 60.6 רק-לא-ביבי תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 60.4 רק-לא-ביבי תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 60.4 רק-לא-ביבי תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 59.9 רק-לא-ביבי תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 רק-לא-ביבי תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 רק-לא-ביבי תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 60.9 רק-לא-ביבי תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 61.6 רק-לא-ביבי תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 61.5 רק-לא-ביבי תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 61.9 רק-לא-ביבי תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 62.3 רק-לא-ביבי תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 62 ברית עם חרדים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 49 ברית עם חרדים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 51.1 ברית עם חרדים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 50.2 ברית עם חרדים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 51 ברית עם חרדים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 52.3 ברית עם חרדים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 53.5 ברית עם חרדים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 53.7 ברית עם חרדים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 56 ברית עם חרדים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 56.5 ברית עם חרדים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית עם חרדים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 54 ברית עם חרדים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 56.3 ברית עם חרדים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית עם חרדים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 54.3 ברית עם חרדים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 55 ברית עם חרדים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 55.4 ברית עם חרדים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 56.1 ברית עם חרדים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 56.6 ברית עם חרדים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 57.1 ברית עם חרדים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 56.5 ברית עם חרדים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 56.2 ברית עם חרדים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 56 ברית עם חרדים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית עם חרדים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 55.3 ברית עם חרדים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 55.3 ברית עם חרדים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 60.8 ברית עם חרדים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 62.7 ברית עם חרדים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 63.5 ברית עם חרדים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 ברית עם חרדים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 63.1 ברית עם חרדים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 63.3 ברית עם חרדים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 63.9 ברית עם חרדים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 61 ברית עם חרדים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית עם חרדים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 58.8 ברית עם חרדים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית עם חרדים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 60.5 ברית עם חרדים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית עם חרדים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית עם חרדים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית עם חרדים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 58 ברית עם חרדים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 57.5 ברית עם חרדים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 58.1 ברית עם חרדים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ברית עם חרדים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 59.4 ברית עם חרדים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית עם חרדים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית עם חרדים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 61.4 ברית עם חרדים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 ברית עם חרדים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 61.6 ברית עם חרדים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 61.7 ברית עם חרדים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 62.3 ברית עם חרדים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 62.9 ברית עם חרדים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 62 ברית עם חרדים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית עם חרדים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית עם חרדים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 61.7 ברית עם חרדים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 62.3 ברית עם חרדים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 63.3 ברית עם חרדים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 62.8 40 50 60 70 Oct Jan Apr תאריך הסקר מנדטים קואליציות ‫ימין-חרדים (הליכוד, ימינה, הציונות הדתית, שס, יהדות התורה, רע"מ) ‫רק-לא-ביבי (כחול לבן, יש עתיד, תקווה חדשה, ישראל ביתנו, מרצ, עבודה, המשותפת, המפלגה הכלכלית, רע"מ)* ‫ברית עם חרדים (תקווה חדשה, הציונות הדתית, ימינה, שס, יהדות התורה, יש עתיד, רע"מ) ‫ברית האחים (ימינה, תקווה חדשה, כחול לבן, יש עתיד, ישראל ביתנו, עבודה, המפלגה הכלכלית, רע"מ)* חמש קואליציות: ממוצע משוקלל של כל סקרי כלי התקשורת ‫*עד ל-4 בפברואר, גם מפלגת הישראלים של רון חולדאי חושבה בקואליציה זו.
ימין-חרדים, 59.9 ברית האחים, 61.3 רק-לא-ביבי, 62 ברית עם חרדים, 62.8 ימין-חרדים, 65 ברית האחים, 53 רק-לא-ביבי, 55 ברית עם חרדים, 49 ימין-חרדים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 65 ימין-חרדים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 66.1 ימין-חרדים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 66.3 ימין-חרדים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 66.6 ימין-חרדים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 66 ימין-חרדים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 66.1 ימין-חרדים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 66 ימין-חרדים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 65 ימין-חרדים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 65.3 ימין-חרדים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 65.6 ימין-חרדים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 65.4 ימין-חרדים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 65.5 ימין-חרדים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 68.2 ימין-חרדים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 68.3 ימין-חרדים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 68 ימין-חרדים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 66.7 ימין-חרדים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 67.2 ימין-חרדים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 66.9 ימין-חרדים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 66.7 ימין-חרדים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 66.8 ימין-חרדים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 66.5 ימין-חרדים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 62.1 ימין-חרדים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 59.6 ימין-חרדים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 58.2 ימין-חרדים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 57.9 ימין-חרדים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 56.8 ימין-חרדים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 56.3 ימין-חרדים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 56.7 ימין-חרדים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 56.9 ימין-חרדים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 56.3 ימין-חרדים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 56.5 ימין-חרדים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 56.7 ימין-חרדים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 57.5 ימין-חרדים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 57.6 ימין-חרדים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 58.1 ימין-חרדים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 58.5 ימין-חרדים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ימין-חרדים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 58.8 ימין-חרדים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.1 ימין-חרדים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ימין-חרדים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 57.4 ימין-חרדים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 57.6 ימין-חרדים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 57.9 ימין-חרדים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 57.9 ימין-חרדים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 58 ימין-חרדים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ימין-חרדים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 59.5 ימין-חרדים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 59.7 ימין-חרדים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 ימין-חרדים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 ימין-חרדים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 60 ימין-חרדים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 60.3 ימין-חרדים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 ימין-חרדים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 59.7 ימין-חרדים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ימין-חרדים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 58.7 ימין-חרדים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 59 ימין-חרדים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 59.8 ימין-חרדים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 53 ברית האחים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 54.6 ברית האחים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 53.2 ברית האחים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 53.5 ברית האחים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 54 ברית האחים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54.9 ברית האחים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54.9 ברית האחים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 58 ברית האחים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 56.4 ברית האחים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 56.8 ברית האחים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 55.7 ברית האחים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 57.9 ברית האחים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 57 ברית האחים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 58.4 ברית האחים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 57.1 ברית האחים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 57.6 ברית האחים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 60.5 ברית האחים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 60.4 ברית האחים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 60.6 ברית האחים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 60 ברית האחים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 60.1 ברית האחים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 60.2 ברית האחים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 60.3 ברית האחים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 61.1 ברית האחים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 60.9 ברית האחים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 61 ברית האחים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית האחים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 60.9 ברית האחים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 60.7 ברית האחים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית האחים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 56.9 ברית האחים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 57.2 ברית האחים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 57.7 ברית האחים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.2 ברית האחים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 58.5 ברית האחים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 58.5 ברית האחים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית האחים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ברית האחים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית האחים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 59 ברית האחים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 58.6 ברית האחים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית האחים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 58.8 ברית האחים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 58.7 ברית האחים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 58.3 ברית האחים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית האחים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 58.8 ברית האחים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 58.5 ברית האחים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 58.2 ברית האחים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 58.3 ברית האחים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית האחים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 59.8 ברית האחים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 59.6 ברית האחים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית האחים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 60.7 ברית האחים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 62 ברית האחים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 61.3 רק-לא-ביבי תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 55 רק-לא-ביבי תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 53.7 רק-לא-ביבי תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 54 רק-לא-ביבי תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 54.6 רק-לא-ביבי תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 54.7 רק-לא-ביבי תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 55 רק-לא-ביבי תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 54.6 רק-לא-ביבי תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 54.2 רק-לא-ביבי תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 54.3 רק-לא-ביבי תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 54.5 רק-לא-ביבי תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 54.4 רק-לא-ביבי תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 51.7 רק-לא-ביבי תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 51.6 רק-לא-ביבי תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 52.1 רק-לא-ביבי תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 53.3 רק-לא-ביבי תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 52.9 רק-לא-ביבי תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 53.1 רק-לא-ביבי תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 53.3 רק-לא-ביבי תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 53.2 רק-לא-ביבי תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 53.5 רק-לא-ביבי תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 58.4 רק-לא-ביבי תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 60.7 רק-לא-ביבי תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 61.9 רק-לא-ביבי תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 62.3 רק-לא-ביבי תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 רק-לא-ביבי תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 63.1 רק-לא-ביבי תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 רק-לא-ביבי תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 63.4 רק-לא-ביבי תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 63.2 רק-לא-ביבי תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 64.1 רק-לא-ביבי תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 64 רק-לא-ביבי תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 63.7 רק-לא-ביבי תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 62.8 רק-לא-ביבי תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 62.2 רק-לא-ביבי תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 61.4 רק-לא-ביבי תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 61.2 רק-לא-ביבי תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 61.8 רק-לא-ביבי תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 62.6 רק-לא-ביבי תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 62.3 רק-לא-ביבי תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 62.2 רק-לא-ביבי תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 רק-לא-ביבי תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 62 רק-לא-ביבי תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 62.1 רק-לא-ביבי תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 רק-לא-ביבי תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 61.4 רק-לא-ביבי תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 60.9 רק-לא-ביבי תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 60.6 רק-לא-ביבי תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 60.4 רק-לא-ביבי תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 60.4 רק-לא-ביבי תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 59.9 רק-לא-ביבי תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 60.2 רק-לא-ביבי תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 60.1 רק-לא-ביבי תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 60.9 רק-לא-ביבי תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 61.1 רק-לא-ביבי תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 61.6 רק-לא-ביבי תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 61.5 רק-לא-ביבי תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 61.7 רק-לא-ביבי תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 61.9 רק-לא-ביבי תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 62.3 רק-לא-ביבי תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 62 ברית עם חרדים תאריך: 06/09/2020 מספר מנדטים: 49 ברית עם חרדים תאריך: 07/09/2020 מספר מנדטים: 51.1 ברית עם חרדים תאריך: 11/09/2020 מספר מנדטים: 50.2 ברית עם חרדים תאריך: 13/09/2020 מספר מנדטים: 51 ברית עם חרדים תאריך: 17/09/2020 מספר מנדטים: 52.3 ברית עם חרדים תאריך: 21/09/2020 מספר מנדטים: 53.5 ברית עם חרדים תאריך: 23/09/2020 מספר מנדטים: 53.7 ברית עם חרדים תאריך: 03/10/2020 מספר מנדטים: 56 ברית עם חרדים תאריך: 07/10/2020 מספר מנדטים: 56.5 ברית עם חרדים תאריך: 09/10/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית עם חרדים תאריך: 16/10/2020 מספר מנדטים: 54 ברית עם חרדים תאריך: 18/10/2020 מספר מנדטים: 56.3 ברית עם חרדים תאריך: 23/10/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית עם חרדים תאריך: 30/10/2020 מספר מנדטים: 54.3 ברית עם חרדים תאריך: 01/11/2020 מספר מנדטים: 55 ברית עם חרדים תאריך: 07/11/2020 מספר מנדטים: 55.4 ברית עם חרדים תאריך: 13/11/2020 מספר מנדטים: 56.1 ברית עם חרדים תאריך: 17/11/2020 מספר מנדטים: 56.6 ברית עם חרדים תאריך: 20/11/2020 מספר מנדטים: 57.1 ברית עם חרדים תאריך: 24/11/2020 מספר מנדטים: 56.5 ברית עם חרדים תאריך: 26/11/2020 מספר מנדטים: 56.2 ברית עם חרדים תאריך: 27/11/2020 מספר מנדטים: 56 ברית עם חרדים תאריך: 02/12/2020 מספר מנדטים: 55.6 ברית עם חרדים תאריך: 03/12/2020 מספר מנדטים: 55.3 ברית עם חרדים תאריך: 04/12/2020 מספר מנדטים: 55.3 ברית עם חרדים תאריך: 09/12/2020 מספר מנדטים: 60.8 ברית עם חרדים תאריך: 11/12/2020 מספר מנדטים: 62.7 ברית עם חרדים תאריך: 15/12/2020 מספר מנדטים: 63.5 ברית עם חרדים תאריך: 16/12/2020 מספר מנדטים: 63.8 ברית עם חרדים תאריך: 18/12/2020 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 20/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 22/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 23/12/2020 מספר מנדטים: 62.8 ברית עם חרדים תאריך: 24/12/2020 מספר מנדטים: 63.1 ברית עם חרדים תאריך: 25/12/2020 מספר מנדטים: 63.3 ברית עם חרדים תאריך: 27/12/2020 מספר מנדטים: 63.9 ברית עם חרדים תאריך: 30/12/2020 מספר מנדטים: 61 ברית עם חרדים תאריך: 01/01/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית עם חרדים תאריך: 05/01/2021 מספר מנדטים: 58.8 ברית עם חרדים תאריך: 08/01/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית עם חרדים תאריך: 11/01/2021 מספר מנדטים: 60.5 ברית עם חרדים תאריך: 12/01/2021 מספר מנדטים: 59.9 ברית עם חרדים תאריך: 14/01/2021 מספר מנדטים: 59.3 ברית עם חרדים תאריך: 15/01/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 19/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 22/01/2021 מספר מנדטים: 58.9 ברית עם חרדים תאריך: 24/01/2021 מספר מנדטים: 58 ברית עם חרדים תאריך: 26/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 28/01/2021 מספר מנדטים: 57.5 ברית עם חרדים תאריך: 29/01/2021 מספר מנדטים: 58.1 ברית עם חרדים תאריך: 31/01/2021 מספר מנדטים: 58.4 ברית עם חרדים תאריך: 01/02/2021 מספר מנדטים: 59.1 ברית עם חרדים תאריך: 02/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 03/02/2021 מספר מנדטים: 59.2 ברית עם חרדים תאריך: 04/02/2021 מספר מנדטים: 59.4 ברית עם חרדים תאריך: 05/02/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית עם חרדים תאריך: 08/02/2021 מספר מנדטים: 60.8 ברית עם חרדים תאריך: 09/02/2021 מספר מנדטים: 61.4 ברית עם חרדים תאריך: 10/02/2021 מספר מנדטים: 61.8 ברית עם חרדים תאריך: 11/02/2021 מספר מנדטים: 61.6 ברית עם חרדים תאריך: 12/02/2021 מספר מנדטים: 61.7 ברית עם חרדים תאריך: 15/02/2021 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 16/02/2021 מספר מנדטים: 62.3 ברית עם חרדים תאריך: 19/02/2021 מספר מנדטים: 62.9 ברית עם חרדים תאריך: 23/02/2021 מספר מנדטים: 62 ברית עם חרדים תאריך: 24/02/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית עם חרדים תאריך: 25/02/2021 מספר מנדטים: 62.4 ברית עם חרדים תאריך: 26/02/2021 מספר מנדטים: 62.2 ברית עם חרדים תאריך: 01/03/2021 מספר מנדטים: 61.7 ברית עם חרדים תאריך: 02/03/2021 מספר מנדטים: 62.3 ברית עם חרדים תאריך: 04/03/2021 מספר מנדטים: 63.3 ברית עם חרדים תאריך: 05/03/2021 מספר מנדטים: 62.8 40 50 60 70 Oct Jan Apr תאריך הסקר מנדטים ‫ימין-חרדים (הליכוד, ימינה, הציונות הדתית, שס, יהדות התורה, רע"מ) ‫רק-לא-ביבי (כחול לבן, יש עתיד, תקווה חדשה, ישראל ביתנו, מרצ, עבודה, המשותפת, המפלגה הכלכלית, רע"מ)* ‫ברית עם חרדים (תקווה חדשה, הציונות הדתית, ימינה, שס, יהדות התורה, יש עתיד, רע"מ) ‫ברית האחים (ימינה, תקווה חדשה, כחול לבן, יש עתיד, ישראל ביתנו, עבודה, המפלגה הכלכלית, רע"מ)* חמש קואליציות: ממוצע משוקלל של כל סקרי כלי התקשורת ‫*עד ל-4 בפברואר, גם מפלגת הישראלים של רון חולדאי חושבה בקואליציה זו.