fbpx46% 54%


מיהו יהודי? אנחנו שואלים, אתם מחליטים!

שלום רב - עמוד זה מיועד למי שכבר השלימו את שאלון ״מיהו יהודי״, ושלחו לנו את התשובות, אבל מבקשים לבחון מחדש את השאלות ולנסות אפשרויות אחרות. השאלות שאתם ממלאים בעמוד זה לא ייחשבו לצורכי שיקלול הסקר. בהנאה, צוות המדד