US Elections

הנה כמה שורות מתוך מה  ששמואל רוזנר פרסם במעריב על מודלים לחיזוי הבחירות בארה״ב: את המודלים ואת מה שמוצג בהם יש הכרח לסייג. סילבר קנה…