fbpx


5.43/105.09/10

22.7%28.9%18.4%24.2%

הצבעת יהודים, ותמיכה במתווה ישראלי-פלשתיני

סקר ארגון השמאל ג׳י סטריט בליל הבחירות באמריקה מלמד משהו על שיעור התומכים והמתנגדים בקרב היהודים לתוכנית שלום בנוסח שמציע הארגון. הנוסח – המופיע בשאלון הסקר – דומה למדי להצעות קודמות של מתווה להסדר, וכולל מדינה פלשתינית לא חמושה, על בסיס קווי 1967 עם חילופי שטחים ועוד.

כפי שאפשר לראות בגרף, התמיכה בהסדר כשה גבוהה מאוד בקרב יהודים מצביעי ביידן, רפורמים ולא משוייכים. היא יורדת בקרב יהודים תומכי טראמפ (שהם כרבע מכלל היהודים) ובקרב יהודים אורתודוכסים (שהם כעשירית מכלל היהודים).

כמו כן, בקרב יהודים שישראל היא אלמנט חשוב בהצבעה שלהם, התמיכה בהסדר יחסית נמוכה. נתון זה מתאים לנתון שהצגנו בפוסט קודם, המלמד שיהודים מצביעי טראמפ סבורים בשיעור הרבה יותר גבוה שיש לקחת בחשבון את ישראל כאשר מצביעים לנשיאות ארה״ב.

, , , , ,